Blanka Březinová – Erik Smola – Pavel Tintěra – Vaši lidé ve vedení Exekutorské komory. 

Co prosazujeme a na co se zaměřujeme.

z

Vnitřní komunikace

Zlepšíme komunikaci vůči členům Komory – soudním exekutorům, kandidátům, koncipientům a dalším zaměstnancům.

 • Budeme podávat členům Komory bezprostřední stručné informace z prezidia o důležitých jednáních a událostech.
 • Budeme dbát o dodržování neutrality vůči jednotlivým členům stavu.
 • Prosadíme možnost vyjádřit se ke strategickým rozhodnutím komory.
 • Navrhneme efektivnější dohled nad etickým chováním soudních exekutorů.
 • Uděláme maximum pro eliminaci vnitřních jevů poškozujících exekutorský stav.
 • Provedeme důkladnou revizi rozpočtu Komory.
v

Vnější komunikace

Začneme transparentně komunikovat s laickou i odbornou veřejností, s médii a s dalšími zainteresovanými subjekty.

 • Zlepšíme komunikaci na sociálních sítích.
 • Budeme aktivně přinášet nová témata do veřejné debaty.
 • Zaměříme se na menší roztříštěnost stavu při jednání s třetími stranami.
 • Povedeme vstřícnější komunikaci s neziskovým sektorem a dalšími důležitými subjekty.
 • Zaměříme se na důsledné vysvětlování nepravdivých nebo zkreslujících zpráv.
 • Provedeme audit stávající spolupráce s public affairs a public relations agenturami.
l

Stavovské předpisy

Zrevidujeme a aktualizujeme stavovské předpisy a některá interní pravidla.

 

 • Zavedeme připomínkování zápisů bezprostředně po skončení jednání orgánů Komory.
 • Zřídíme sborník kárné judikatury s pravidelnou publikací.
 • Vyřešíme problematiku dálkového nahlížení do spisů.
 • Zřídíme možnost elektronické či korespondenční volby orgánů Komory.

Legislativa

Budeme aktivně participovat na vývoji exekuční legislativy.

 • Navrhneme koncepci nového EŘ společně s uceleným mezinárodním srovnáním.
 • Vytvoříme mezinárodní srovnání nákladů exekuce ve vztahu k různým ekonomickým ukazatelům.
 • Ujasníme postavení soudního exekutora – podnikatel vs. orgán veřejné moci.
 • Budeme klást důraz na další činnost exekutora.

Princip zákonného exekutora

Zasadíme se o naplnění principu exekuce jako součásti výkonu spravedlnosti.

 • Vyslovíme jasnou podporu nezávislého přidělování exekucí se zachováním reálné odpovědnosti osoby exekutora za jednotlivé případy.
 • Zasadíme se o  spravedlivé provádění exekucí.

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník