Blanka Březinová – Erik Smola – Pavel Tintěra – Vaši lidé ve vedení Exekutorské komory. 

Co prosazujeme a na co se zaměřujeme.

z

Vnitřní komunikace

Zlepšíme komunikaci vůči členům Komory – soudním exekutorům, kandidátům, koncipientům a dalším zaměstnancům.

 • Budeme podávat členům Komory bezprostřední stručné informace z prezidia o důležitých jednáních a událostech.
 • Budeme dbát o dodržování neutrality vůči jednotlivým členům stavu.
 • Prosadíme možnost vyjádřit se ke strategickým rozhodnutím komory.
 • Navrhneme efektivnější dohled nad etickým chováním soudních exekutorů.
 • Uděláme maximum pro eliminaci vnitřních jevů poškozujících exekutorský stav.
 • Provedeme důkladnou revizi rozpočtu Komory.
v

Vnější komunikace

Začneme transparentně komunikovat s laickou i odbornou veřejností, s médii a s dalšími zainteresovanými subjekty.

 • Zlepšíme komunikaci na sociálních sítích.
 • Budeme aktivně přinášet nová témata do veřejné debaty.
 • Zaměříme se na menší roztříštěnost stavu při jednání s třetími stranami.
 • Povedeme vstřícnější komunikaci s neziskovým sektorem a dalšími důležitými subjekty.
 • Zaměříme se na důsledné vysvětlování nepravdivých nebo zkreslujících zpráv.
 • Provedeme audit stávající spolupráce s public affairs a public relations agenturami.
l

Stavovské předpisy

Zrevidujeme a aktualizujeme stavovské předpisy a některá interní pravidla.

 

 • Zavedeme připomínkování zápisů bezprostředně po skončení jednání orgánů Komory.
 • Zřídíme sborník kárné judikatury s pravidelnou publikací.
 • Vyřešíme problematiku dálkového nahlížení do spisů.
 • Zřídíme možnost elektronické či korespondenční volby orgánů Komory.

Legislativa

Budeme aktivně participovat na vývoji exekuční legislativy.

 • Navrhneme koncepci nového EŘ společně s uceleným mezinárodním srovnáním.
 • Vytvoříme mezinárodní srovnání nákladů exekuce ve vztahu k různým ekonomickým ukazatelům.
 • Ujasníme postavení soudního exekutora – podnikatel vs. orgán veřejné moci.
 • Budeme klást důraz na další činnost exekutora.

Princip zákonného exekutora

Zasadíme se o naplnění principu exekuce jako součásti výkonu spravedlnosti.

 • Vyslovíme jasnou podporu nezávislého přidělování exekucí se zachováním reálné odpovědnosti osoby exekutora za jednotlivé případy.
 • Zasadíme se o  spravedlivé provádění exekucí.

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.